WELCOME GUANABARA

Welcome Guanabara, 2016
Replica feces